Vatten i ett förändrat klimat

Världen står inför förändrade klimatförhållanden. Det är dock svårt att förutspå i vilken omfattning vi kommer att påverkas och hur snabbt förändringarna kommer att ske. För vattenmyndigheternas del handlar det om att beakta klimatpåverkningarna och bedöma vilka anpassningar som kan komma att krävas av vattenförvaltningsarbetet framöver.

​Statens offentliga utredningar (SOU 2015:51) har gjort en sammanställning över förväntade klimatförändringar i vårt land. Sammanställningen säger att:

Lufttemperaturen - kommer att öka i hela landet, störst ökning i norra Sverige, främst vintertid

Medelnederbörden -  kommer att öka i hela landet, störst ökning i Norrlands inland, främst vinter och vår

Kraftiga korta regn/-snöfall -  kommer att öka i hela landet, framförallt blir det fler kraftiga korta regn/snöfall

Vattentillgång - Ökning av vattentillgången i hela landet förutom östra Götaland. Ökningen är störst på vintern. Minskning på sommaren, främst i östra Götaland

100-årsflöde och 200-årsflöde - Ökning i stora delar av landet. Minskning i Norrlands inland och norra kustland samt nordvästra Svealand

Lågflöden - Mer vanligt i Götaland och Svealand, främst östra Götaland

Havsvattennivåer - Kommer att stiga. Störst nettoökning i södra Sverige

Vad kan konsekvenserna för vattenförvaltningen bli av klimatförändringarna?

De flesta prognoser för vad ett förändrat klimat kan innebära för vattenmiljön tar sikte på mitten och slutet av 2000-talet. Det är därmed osäkert om det kommer att påverka status och behovet av åtgärder fram till 2027, som är vattenförvaltningens huvudsakliga tidsperspektiv. Å andra sidan kan klimatförändringarna redan ha påverkat vattenkvaliteten eftersom det är svårt att upptäcka långsamma förändringar om inte mätningarna pågått under en längre tidsperiod.

Flera av de fysiska åtgärder som föreslås i VISS kan utöver förbättrad vattenkvalitet också uppväga effekterna av ett förändrat klimat. Det kan komma att visa sig att de behöver genomföras i en ännu större omfattning för att upprätthålla en godtagbar vattenkvalitet.

Vill du läsa mer om klimatförändringar och vattenförvaltning finns det i kapitel 4 i Förvaltningsplan 2016-2021 för ditt distrikt.