Skyddade områden

I EU finns flera direktiv som utifrån olika perspektiv skyddar områden med anknytning till vatten. Dessa områden pekas ut i vattenförvaltningsförordningen som särskilt skyddsvärda och samordnas genom vattenförvaltningen.

I flera av de skyddade områdena finns speciella kvalitetskrav som baseras på respektive EG-direktiv. För fiskvatten, musselvatten och badplatser, till exempel, finns särskilda parametrar som ska bedömas enligt egna normer.

När vattenmyndigheten fastställer miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten ska kraven för de skyddade områdena som berör respektive vatten ingå, förutom övriga krav enligt vattenförvaltningsförordningen. Kravet för det skyddade området ska gälla framför normen för vattenförekomsten.

I vattenförvaltningsförordningen står det att vattenmyndigheten ska hålla ett register över alla skyddade områden i sitt distrikt. Det betyder att alla vattenförekomster som är skyddade av ett eller flera direktiv ska vi hålla koll på. Aktuell lista över skyddade områden i ett distrikt finns i dess gällande förvaltningsplan.

Läs mer om Skyddade områden (och om de direktiv som ingår) på VISS-hjälpen.

Mer information om vilka kvalitetskrav som gäller för vattenförekomster som berörs av skyddade områden finns på sidan Om miljökvalitetsnormer i vatten.

I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) finns det angivet på vattenförekomsterna om de omfattas av ett eller flera områdesskydd.