Indelning av vatten

Allt vatten omfattas av vattenförvaltningen. Både det ovan jord och den under markytan. För att kunna beskriva dagens tillstånd och bedöma vilka mål (miljökvalitetsnormer) som ska gälla har alla vatten delats in i mindre enheter.

Det finns fyra olika typer av vattenförekomster: sjöar, grundvattenförekomster, vattendrag och kustvattenförekomster. Därutöver kan det finnas både sjöar och vattendrag som inte klassats som vattenförekomster. Dessa kallas övrigt vatten.

Grundvatten och ytvatten

Vattenförvaltningen omfattar allt vatten, både grundvatten och ytvatten.

Grundvatten är allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen.

Ytvatten är kustvatten, sjöar och vattendrag.

Vattenförekomster

Inom vattenförvaltningen har grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten delats in i enheter. Enheterna kallas vattenförekomster och indelningen har bland annat skett utifrån storlekskriterier.

Oavsett om ett vatten upp­fyller storlekskriterierna för att utgöra en vattenförekomst eller inte omfattas alla vatten av vattenförvaltningen. Vatten som inte är vattenförekomster benämns inom vattenförvaltning som övrigt vatten.

I början av varje sexårsperiod ses indelningen av vattenförekomster över och revideras vid behov. Mer om det arbetet kan du läsa under sidorna Grundvatten respektive Sjöar och vattendrag

Vattentyper

Enligt vattenförvaltningsförordningen ska alla ytvattenförekomster differentieras efter typ. Syftet är att vattenförekomsterna ska jämföras utifrån likartade naturliga förutsättningar. Detta görs också för att vi ska kunna gruppera och jämföra vatten med likartade naturliga förutsättningar. Typningen sker utifrån bland annat klimat, geologi, storlek och djup.