Indelning och förutsättningar

Vattenförvaltning har flera geografiska indelningar som behövs för att arbetet ska kunna vara effektivt. Grundförutsättningen är att man följer vattnets naturliga väg genom landskapet i stället för kommun- och länsgränser. Förutom de geografiska indelningarna finns även andra förutsättningar som ställer krav på hur vi kan förvalta våra vatten. Områdesskydd av värdefulla miljöer är en sådan. Klimatförändringar en annan.

Vattenförvaltningen utgår från vattnets naturliga väg genom landskapet istället för administrativa gränser. Det vill säga den utgår från så kallade avrinningsområden istället för exempelvis kommungränser. Utifrån detta har distrikten utpekats. Ett distrikt innehåller flera avrinningsområden.

För att på bästa sätt utnyttja befintlig kunskap om vatten och resurser har distriktet delats in i delområden. Delområden kan bestå av ett eller flera avrinningsområden, eller så är avrinningsområdet uppdelat i flera delområden. Varje delområde har en länsstyrelse i distriktet som är ansvarig för samordningen av arbetet.

För att bäst kunna beskriva åtgärder på regional och lokal nivå är distriktet även uppdelade i så kallade åtgärdsområden. Vill du läsa mer om åtgärdsområden kan du göra det på sidan Åtgärder per åtgärdsområde.

För att dagens tillstånd i ett vatten ska kunna beskrivas och för att kravet för vilken kvalitet ett vatten ska uppnå ska kunna definieras har Sveriges vatten delats in i enheter, så kallade vattenförekomster. Läs mer om detta under sidan Indelning av vatten.

För vissa utpekade områden gäller särskilda direktiv förutom vattendirektivet, så kallade skyddade områden. Här är grundförutsättningen att det särskilda direktivet ska uppfyllas först, och vattendirektivet får inte försämra det skyddet.

Med de förändringar som sker i klimatet behöver vattenförvaltningsarbetet löpande anpassas till de nya förutsättningarna. Vi behöver ta hänsyn till ändrad vattentillgång, minskade vattennivåer, fler översvämningar och andra scenarion som påverkar när vi tar fram underlag till exempelvis åtgärdsprogrammet. Vi utgår från de prognoser Statens offentliga utredningar (2015:51) har tagit fram för vatten i ett förändrat klimat.