Vattenförvaltningens verktyg

I slutet av varje sexårscykel fastställer vattendelegationen i distriktet åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer. Dessa beslut är viktiga verktyg i en samordnad vattenförvaltning.

​Förvaltningsplan

Förvaltningsplanen är en sammanfattning av hur läget är i vattenförvaltningsarbetet. Den beskriver även bakgrund och metoderna vi använt när vi reviderat miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Planen anger också riktningen för det kommande arbetet i respektive vattendistrikt.

I förvaltningsplanen ska beskrivningarna spegla helheten. Den ska också ge en överblick över vilka som deltar i arbetet samt en förståelse för vilka som är ansvariga för vad. Planen kan till exempel användas som referens och planeringsunderlag i vattenförvaltningsarbetet av såväl myndigheter och kommuner som ideella organisationer. Förvaltningsplanen ingår som en del i det som rapporteras till EU-kommissionen för att beskriva vad Sverige gör och hur arbetet går.

Miljökvalitetsnormer

En miljökvalitetsnorm är ett kvalitetskrav som ska uppnås. Utgångspunkten för normen är tillståndet i miljön och vad människan bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada.

Miljökvalitetsnormer finns för flera områden, bland annat vatten, och används för att bestämma vilken kvalitet på vattnet som ska uppnås till en viss tidpunkt. Varje vattenförekomst har en miljökvalitetsnorm som anger vilken status den ska ha vid en viss tidpunkt.

Kommuner och myndigheter har vid planering, tillsyn och tillståndsgivning huvudansvaret för att normerna följs.

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet är en del av förvaltningsplanen och visar vad som behöver göras för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.

Programmet riktar sig till myndigheter och kommuner, som i sin tur ska omsätta det i sina beslut eller i sin verksamhet. Åtgärdsprogrammets syfte är att visa vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva och innehåller en beskrivning av:

  • vilka åtgärder som behöver vidtas, av vem (kommuner eller en eller flera myndigheter) samt när de behöver vara genomförda,
  • vilka källor som orsakar problemen,
  • åtgärdernas bedömda effekter.

Enskilda verksamhetsutövare och allmänheten kan indirekt påverkas till följd av åtgärdsprogrammet. Det är därför viktigt med dialog när åtgärdsprogrammet ska genomföras.

 

Förvaltningsplan 2016-2021 med tillhörande Åtgärdsprogram samt Miljökvalitetsnormer finns under publikationer.