Information till vattenråden

I Bottenvikens distrikt har vattenrådsarbetet startats med stöd av vattenråd Norr. Här finner du det informationsmaterial tagits fram i samarbete med vattenmyndigheten.

Bottenvikens vattendistrikt har en historisk skillnad i arbetet med vattenråd. I uppstarten av vattenförvaltningsarbetet hade de andra vattendistrikten redan vattenvårdsförbund medan Bottenvikens distrikt endast hade ett fåtal. I Bottenvikens vattendistrikt krävdes därför en bred samverkan inom avrinningsområdena. Detta har skett genom att Kommunförbundet i Norrbotten och Regionförbundet Västerbotten, med stöd av Vattenmyndigheten och länsstyrelserna, tillsammans drivit projektet Vattensamverkan Norr och vattenråd Norr. Syftet har varit att upprätta Vattenråd för det lokala och regionala arbetet med vattenförvaltningen inom distriktet.  

Nu har distriktet 13 vattenråd och arbetet med dessa löper sedan januari 2012 på utan stöd från vattenråd Norr. Vattenråden beslutar själva om sin verksamhet och många har valt att arrangera exkursioner, föreläsningar och studiebesök. Utöver möjligheten att påverka är kunskapsutbytet och att man lär sig om andra verksamheters förutsättningar en av fördelarna med att engagera sig i ett vattenråd.   

Under projekttiderna med vattenråd Norr har en del skrifter tagits fram för information till vattenråden. Till höger finner du dokument som handlar om finansiering av vattenråden och deras arbete. Utöver detta finns mer information på vattenorganisationernas hemsida.  

Vattenrådens arbete har bland annat och till stor del handlat om prioriteringar av åtgärder i vattenrådsområdet. Prioriteringarna har utgått från de underlag till åtgärdsprogrammet 2010-2015.

 Analys av vattenrådsarbetet

 Handledning för vattenråden

handledning för vattenråd