9. Riskbedömning 2015

I arbetet med att kartlägga och beskriva vattenförekomsterna ingår att göra en riskbedömning. För grundvatten avser riskbedömningen risken för att en grundvattenförekomst inte ska uppnå god kvantitativ och kemisk status senast 2015. För ytvattenförekomster är det risken för att vattenförekomsten inte ska uppfylla de kvalitetskrav som fastställs enligt 4 kap i vattenförvaltningsförordningen som ska bedömas. Under den första förvaltningscykeln har det inte funnits några fastställda miljökvalitetsnormer att göra bedömningen utifrån. Därför har riskbedömningen under den första förvaltningscykeln gjorts gentemot det övergripande målet i ramdirektivet, det vill säga bedömningen har avsett risken att vattenförekomsten inte ska uppnå god status, eller få en försämrad status, 2015.

Kraven på att göra en riskbedömning finns i vattenförvaltningsförordningen. Till grund för riskbedömningen ligger statusklassificeringen, påverkansanalysen och den ekonomiska analysen. Ett viktigt syfte med riskbedömningen är att identifiera de vattenförekomster, utöver de som inte uppnår god status, som ska omfattas av åtgärdsprogrammet.

Grundvatten

Arbetssätt vid riskbedömning
Riskbedömningen för grundvatten har utförts med avseende på kemisk respektive kvantitativ status. Vid riskbedömningen för grundvatten har resultatet av den nationella påverkansanalys som genomfördes 2007 (med uppdatering 2008) utgjort ett viktigt underlag (se även under rubriken Arbetssätt vid påverkansanalys i avsnittet Påverkansanalys). Grundvattenförekomster som i påverkansanalysen föll ut med potentiellt hög föroreningsbelastning har generellt bedömts vara i riskzonen för att inte nå god kemisk status 2015. För grundvattenförekomster där mätdata finns att tillgå har förekomsten bedömts vara i riskzonen att inte uppnå god kemisk status om maxvärdet av en analys överstiger de halter som utgör ”utgångspunkt för att vända uppåtgående trend” enligt SGU:s klassificeringsföreskrifter (SGU-FS 2008:2), se tabell 5.1 i avsnittet Status 2009. Mer information om hur riskbedömningen för grundvatten har genomförts finns i ovan nämnda föreskrifter från SGU.

Resultat av riskbedömningen
I distriktet har två grundvattenförekomster fallit ut att vara i risk att inte uppnå god kemisk status 2015 genom den nationella påverkansanalysen. De två grundvattenförekomsterna är Rickleåsen (SE714650-172729) i Bygdsiljumområdet samt den grundvattenförekomst (SE708686-171879) som går igenom centrala Umeå. I dessa områden kommer provtagningar att utföras för att verifiera modellresultatet. Tre grundvattenförekomster bedöms att vara i risk på grund av kemidata. En grundvattenförekomst är Vindelälvsåsen (SE709160-171345) i Umeå kommun som har haft förhöjda halter av bekämpningsmedel, den får god status men med risk att inte uppnå god kemisk status 2015. Umeå kommun har kartlagt problemet och har pågående åtgärder och övervakning i grundvattenförekomsten. Gargåsen (SE724944-160025) i Gargnäsområdet har problem med saltvatteninträngning och problemet behöver utredas. Förekomsten bedöms ha god status men vara i risk på grund av för höga halter av klorid. Analysvärdet överstiger startpunkt för att vända trend. Den tredje grundvattenförekomsten har uppmätt orimligt höga halter av arsenik och en kontroll av mätvärdet skall utföras. Tabell 9.1 sammanfattar den riskbedömning som gjorts för grundvatten i distriktet.

Den kvantitativa statusen i distriktet är i allmänhet god, då det bildas betydligt mer grundvatten än det tas ut och inga grundvattenförekomster i distriktet bedöms vara i risk att inte uppnå god kvantitativ status 2015.

Tabell 9.1: Sammanfattning av resultaten från den riskbedömning som har genomförts för grundvatten.

 

 

Ej i risk-zonen

I risk-zonen

Risk att kemisk status inte uppnås 2015

 

 

Antal grundvattenförekomster

650

5

 - varav ej uppnår god status 2009

 

0

 - varav överskrider ”halt för utgångspunkt för att vända uppåtgående trend” för ett eller flera ämnen

 

3

 - varav enbart bedömt utifrån påverkansanalys

 

2

Risk att kvantitativ status inte uppnås 2015

 

 

Antal grundvattenförekomster

655

0

 

<STRONG>Karta 9.1:</STRONG> Karta som visar de grundvattenförekomster som är i risk att inte uppnå god kemisk status 2015.
Tabell 30. Sammanfattning av resultaten från den riskanalys som har genomförts för grundvatten och ytvatten i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Ytvatten

Arbetssätt vid riskbedömning
Liksom för grundvatten så har riskanalysen för ytvatten baserats på resultatet av statusklassificeringen och påverkansanalysen. Riskbedömningen för att inte uppnå god ekologisk status har baserats på utfallet av den sammanvägda statusbedömningen där vattenförekomster med god eller hög ekologisk status klassats som ingen risk medan vattenförekomster med måttlig, otillfredsställande eller dålig ekologisk status klassats som att vara i risk att inte uppnå god ekologisk status.

Sjöar och vattendrag som idag omfattas av åtgärdsprogram för kalkning har också bedömts vara i riskzonen eftersom de är beroende av kalkningen för att bibehålla god status. Vattendrag och sjöar som pekats ut som försurade i den indikativa modellen och som inte tros få förbättrad status till 2015 är riskobjekt. De vattendrag och sjöar som tros nå god status 2015 enligt försurningsmodellen trots att de klassas som försurade i dag är inte riskobjekt. Vattendrag som är påverkade av flottningen (rensade, kanaliserade eller rätade) har klassats som riskobjekt även om den morfologiska statusen är god. För att den morfologiska statusen ska klassas som måttlig eller sämre krävs att ytterligare påverkansfaktorer så som t.ex. markanvändning i avrinningsområdet och i vattendragets närmiljö också har lägre klassning än god. För att inte missa flottledspåverkade vattendrag som trots allt har god status men som kan behöva åtgärdsprogram har dessa därför klassats som riskobjekt.

Kustvattenförekomster som på grund av bristfälliga data har god ekologisk eller kemisk status, men som misstänks ha problem med övergödning eller förorenande ämnen har också klassats som riskobjekt. För övergödning kan misstanken grundas på att tillrinnande vatten har fått övergödning som miljöproblem i den indikativa modellen, att det finns många enskilda avlopp kring vattenförekomsten eller betydande utsläpp av gödande ämnen från industrier och reningsverk. För förorenande ämnen har riskbedömningen oftast baserats på statusklassningen. Statusbedömningen av särskilt förorenande ämnen och kemisk status med avseende på prioriterade ämnen är dock gjord på bristfälligt underlag och klassningen kan komma att ändras. Det behövs fler provtagningar och framför allt en utveckling av bedömningsgrunderna.

Mer information om arbetssättet vid riskbedömningarna finns i Naturvårdsverkets handbok 2007:3 om kartläggning och analys av ytvatten.

Resultat av riskbedömningen
Ekologisk status

24 % sjöar, 46 % vattendrag och 58 % kustvattenförekomster bedöms vara i risk att inte uppnå god ekologisk status 2015. I VISS finns information om vilka kvalitetsfaktorer som är orsak till att god status ej uppnås samt vilket eller vilka miljöproblem som orsakar riskklassningen. För kusten är det framförallt förorenande ämnen men också övergödning som gör att vattenförekomster är i risk att inte uppnå god ekologisk status.
 
Kemisk status
I samtliga ytvattenförekomster i vattendistriktet överskrids gränsvärdena för kvicksilver, och eftersom halterna av kvicksilver inte kan förväntas sjunka nämnvärt under överskådlig framtid så är samtliga ytvattenförekomster också i riskzonen att inte uppnå god kemisk status 2015. Mer om kvicksilverproblematiken beskrivs i avsnittet Status 2009.

Om man undantar kvicksilver ur bedömningen är det istället 1 %, av sjöarna 1,4 % av vattendragen samt 35 %, och kustvattenförekomsterna som bedöms vara i risk att inte uppnå god kemisk status 2015.

För kustvattnen har de vattenförekomster som idag inte uppnår god kemisk status också bedömts vara i risk att inte uppnå god kemisk status 2015. De ämnen som gör att vattenförekomsten är i risk kan i dagsläget inte alltid preciseras. Detta beror på att riskbedömningen i vissa vattenförekomster endast gjorts utifrån kvalitetsfaktorn särskilda förorenande ämnen eller en påverkansanalys, när dataunderlag för prioriterade ämnen saknats. Det finns en risk att även hitta prioriterade ämnen som överskrider uppsatta gränsvärden i dessa vattenförekomster. Ytterligare studier behövs för att bekräfta statusen och kunna göra säkrare riskanalyser.

Tabell 9.2: Sammanfattning av resultaten från den riskbedömning som har genomförts för ytvatten. I riskbedömningen med avseende på kemisk status ingår inte ytvattenförekomster som enbart är i riskzonen på grund av problem med höga halter av kvicksilver. 

 

 

Ej i risk-zonen

I risk-zonen

Risk att kemisk status inte uppnås 2015 (exklusive kvicksilver)

 

 

Vattendrag

4920

2

 - varav ej uppnår god status 2009

0

3

Sjöar

1915

4

 - varav ej uppnår god status 2009

0

4

Övergångsvatten

-

-

 - varav ej uppnår god status 2009

-

-

Kustvatten

80

23

 - varav ej uppnår god status 2009

0

30

Utsjöområden

3

0

 - varav ej uppnår god status 2009

0

0

Risk att ekologisk status inte uppnås 2015

 

 

Vattendrag

2644

2278

 - varav ej uppnår god status 2009

51

1508

Sjöar

1460

459

 - varav ej uppnår god status 2009

20

425

Övergångsvatten

-

-

 - varav ej uppnår god status 2009

-

-

Kustvatten

43

60

 - varav ej uppnår god status 2009

0

43

 

<STRONG>Karta 9.2:</STRONG> Karta som visar de ytvattenförekomster som är i risk att inte uppnå god ekologisk status/potential, eller ha försämrad status/potential 2015. Många vatten är rödfärgade på kartan på grund av att det är många vatten som har problem med fysisk påverkan exempelvis dammar, vägtrummor och flottledsrensning. <BR> 
Karta 9.3: Ytvattenförekomster i riskzonen att inte uppnå god kemisk status 2015 (när kvicksilver exkluderats).