14. Underlagsmaterial

14.1 Referensdokument

EG-lagstiftning 

art- och habitatdirektivet - Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter

avloppsdirektivet - Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

badvattendirektivet - Europaparlamentets och Rådets direktiv 2006/7/EG
av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG

direktivet om miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen - Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG

dricksvattendirektivet - Direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten

EU:s lista över prioriterade ämnen - Europaparlamentets och Rådets beslut nr 2455/2001/EG av den 20 november 2001 om upprättande av en lista över prioriterade ämnen på vattenpolitikens område och om ändring av
direktiv 2000/60/EG

fiskvattendirektivet - Rådets direktiv av den 18 juli 1978 om kvaliteten på sådant sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla fiskbestånden (78/659/EEG)

fågeldirektivet  Rådets direktiv av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (79/409/EEG)

grundvattendirektivet - Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring

IPCC-direktivet - Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar

nitratdirektivet - Rådets direktiv om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, 91/676/EEG

ramdirektivet för vatten - Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område

ramdirektivet om en marin strategi - Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (ramdirektiv om en marin strategi)

skaldjursdirektivet - Rådets direktiv av den 30 oktober 1979 om kvalitetskrav för skaldjursvatten (79/923/EEG)

ålförordningen - Rådets förordning (EG) nr 1100/2007 av den 18 september 2007om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål

översvämningsdirektivet - Europaparlamentets och Rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker

 

Lagar 

lagen om allmänna vattentjänster - Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

livsmedelslag - Livsmedelslag (2006:804)

miljöbalken - Miljöbalk (1998:808)

plan- och bygglagen - Plan- och bygglag (1987:10)

Förordningar 

avfallsförordningen - Avfallsförordning (2001:1063)

badvattenförordningen - Badvattenförordning (2008:218)

förordningen om kemiska produkter - Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

förordningen om miljöhänsyn i jordbruket - Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten - Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

förordningen om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter - Förordning (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter

livsmedelsförordningen - Livsmedelsförordning (2006:804)

länsstyrelseinstruktionen - Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

MKB-förordningen - Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

vattenförvaltningsförordningen - Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

förordning om översvämningsrisker - Förordning (2009:956) om översvämningsrisker

områdesskyddsförordningen - Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

 

EU vägledningsdokument 

EU:s vägledningsdokument om konstgjorda och kraftigt modifierade vatten - Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies, EC Guidance document 4

EU:s vägledningsdokument om allmänhetens deltagande - Public Participation in relation to the Water Framework Directive, EC Guidance document 8

Naturvårdsverket 

Naturvårdsverkets fiskvattenförteckning (NFS 2002:6) - Naturvårdsverkets förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, NFS 2002:6

Naturvårdsverkets kartläggningsföreskrifter (NFS 2006:1) - Naturvårdsverkets föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, NFS 2006:1

Naturvårdsverkets miljörapportsföreskrifter (NFS 2006:9) - Naturvårdsverket föreskrifter om miljörapport, NFS 2006:9

Naturvårdsverkets övervakningsföreskrifter (NFS 2006:11) - Naturvårdsverkets föreskrifter om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, NFS 2006:11

Naturvårdsverkets föreskrifter om åtgärdsprogram (NFS 2007:4) -Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, NFS 2007:4

Naturvårdsverkets klassificeringsföreskrifter (NFS 2008:1) - Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, NFS 2008:1

Naturvårdsverkets badvattenföreskrifter (NFS 2008:8) - Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten, NFS 2008:8

Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltningsplaner (NFS 2008:18) - Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltningsplaner för ytvatten, NFS 2008:18

Naturvårdsverkets handbok 2003:6 om vattenskyddsområden - Vattenskyddsområde, Handbok med allmänna råd, Naturvårdsverket, handbok 2003:6

Naturvårdsverkets handbok 2006:1 om samverkan - Samverkan om vattenförvaltning - information, kommunikation och samråd, Handbok för tillämpningen av 2 kap. 4 §, Förordning (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön, Naturvårdsverket, handbok 2006:1

Naturvårdsverkets handbok 2007:3 om kartläggning och analys av ytvatten - Kartläggning och analys av ytvatten – en handbok för tillämpning av 3 kap. 1 och §§, Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, Naturvårdsverket, handbok 2007:3, utgåva 1, 2007

Naturvårdsverkets handbok 2007:4 om status, potential och kvalitetskrav för sjöar, kustvatten och vatten i övergångszon - Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon – En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp, Naturvårdsverket, handbok 2007:4, utgåva 1, 2007

Naturvårdsverkets handbok 2008:2 om övervakning - Övervakning av ytvatten - Handbok för tillämpningen av 7 kap. 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Naturvårdsverket rapport 5973 om genomförande av direktivet om miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen - Förslag till genomförande av direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område, Rapport 5973, Juni 2009

Naturvårdsverkets rapport 5794 om avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen - Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen, Rapport 5794, februari 2008       

Naturvårdsverkets rapport 5799 om förslag till gränsvärden för särskilt förorenande ämnen - Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen – Stöd till vattenmyndigheterna vid statusklassificering och fastställande av MKN, Rapport 5799, April 2008

Naturvårdsverkets faktablad: Fakta 8323 om skyddade områden - Skyddade områden enligt Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, Naturvårdsverket, Fakta 8323, april 2008

Naturvårdsverkets förslag till Identifiering och förklarande av kraftigt modifierade och konstgjorda vatten - Identifiering och förklarande av kraftigt modifierade och konstgjorda vatten enligt vattenförvaltningsförordningen, Naturvårdsverket, 2008-06-24

Naturvårdsverkets skrivelse om utpekande av vattenförekomster -Skrivelse Utpekande av vattenförekomster 2007-05-09

Naturvårdsverkets rapport 5985 om Baltic Sea Action Plan - Naturvårdsverkets rapport 5985 om Baltic Sea Action Plan

Sveriges geologiska undersökning 

SGU:s föreskrifter om förvaltningsplaner (SGU-FS 2008:3) - Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om redovisning av förvaltningsplan för grundvatten, SGU-FS 2008:3

SGU:s föreskrifter om åtgärdsprogram (SGU-FS 2008:1) - Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om redovisning av åtgärdsprogram för grundvatten, SGU-FS 2008:1

SGU:s kartläggningsföreskrifter (SGU-FS 2006:1) - Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, SGU-FS 2006:1

SGU:s klassificeringsföreskrifter (SGU-FS 2008:2) - Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om statusklassificering och miljökvalitetsnormer för grundvatten, SGU-FS 2008:2

SGU:s övervakningsföreskrifter (SGU-FS 2006:2) - Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om övervakning av grundvatten och redovisning enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, SGU-FS 2006:2

SGU:s rapport Beskrivning, kartläggning och analys av Sveriges grundvatten (2005) - Beskrivning, kartläggning och analys av Sveriges grundvatten – sammanfattande rapport, Rapportering 22 mars 2005 enligt EG:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), SGU 2005

SMHI 

Indelning av svenska övergångs- och kustvatten i typer enligt ramdirektivet för vatten - Indelning av svenska övergångs- och kustvatten i typer enligt ramdirektivet för vatten, SMHI 2002/1796/1933

Livsmedelsverket 

Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30) - Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30

Övrigt

Länsstyrelsen i Västra Götalands musselvattenförteckning - Länsstyrelsens i Västra Götalands län föreskrift avseende förteckning över musselvatten som skall skyddas enligt förordningen (SFS 2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten, 511-64011-2005

Metodbeskrivning påverkansanalys miljögifter ytvatten inom Södra Östersjön och Norra östersjöns distrikt - Metodbeskrivning påverkansanalys miljögifter ytvatten inom Södra Östersjön och Norra östersjöns distrikt, Länsstyrelsen i Jönköpings län 2008

Miljödepartementets skrivelse till kommissionen angående vattentjänster -Miljödepartementets skrivelse till kommissionen angående vattentjänster 2007-06-12

SCB:s rapport Miljöekonomiska profiler och prognoser för vattendistrikten - Miljöekonomiska profiler och prognoser för vattendistrikten – Ekonomiska analyser enligt Ramdirektivet för vatten, Statens statistiska centralbyrå 2004

SCB:s rapport Vattendistriktens ekonomiska strukturer och miljöpåverkan 1995-2005 - Vattendistriktens ekonomiska strukturer och miljöpåverkan 1995-2005, Statens statistiska centralbyrå Rapport 2007:1

Sveriges svar på formell underrättelse angående genomförande av ramdirektivet för vatten - Svar på formell underrättelse angående genomförande av direktiv 200060EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, Europeiska kommissionen 2008-02-13

Uppskattning av utsläpp för Cd, Hg, Cu och Zn på TRK-områden - Uppskattning av utsläpp för Cd, Hg, Cu och Zn på TRK-områden, Slutrapport januari 2005, SMED

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns PM om påverkansbedömning av grundvatten Påverkansbedömning – Grundvatten -  Metodutveckling och nationell analys av  grundvattenförekomsters potentiella  föroreningsbelastning PM Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt November 2007 

Övervakningsprogram för grund- och ytvatten i Södra Östersjöns vattendistrikt - Övervakningsprogram för grund- och ytvatten i Södra Östersjöns vattendistrikt enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt