6. Påverkansanalys

I föreliggande avsnitt beskrivs inledningsvis vilket syfte påverkansanalysen har och vilka arbetsmoment som ingår i analysen. De viktigaste påverkanskällorna i vattendistriktet beskrivs översiktligt och de arbetsmetoder, dataunderlag och informationskällor som har använts i påverkansanalysen redovisas.

I avsnitt 7 Miljöproblem beskrivs de effekter och förändringar som påverkan orsakar i vattenmiljöerna och i avsnitt 9 Riskbedömning 2015 beskrivs effekterna i form av risk för vattenförekomster att inte uppnå god status till målåret 2015.

6.1 Vad används påverkansanalysen till?

Påverkansanalysen utgör en viktig del av kartläggningsprocessen och används för att bedöma om det föreligger miljöproblem och om vattenförekomsten riskerar att inte uppnå god status 2015. Påverkansanalysen utgör också ett underlag för statusklassificeringen i de fall där man saknar tillståndsdata.
Påverkansanalysen syftar till att:

  • Identifiera de källor som orsakar förändringar i vattenstatus i syfte att ge underlag till risk- och åtgärdsanalyser
  • Identifiera den påverkan (försurning, övergödning, flödesförändringar m.m.) och de förändringar av biologi, vattenkvalitet och hydromorfologi hos vattenförekomsterna som gör att god status eventuellt inte nås år 2015
  • Identifiera de förorenande ämnen som släpps ut i betydande mängd, dvs. till sådana koncentrationer att det kan hindra att god status/potential uppnås till år 2015
  • Ge underlag till en indikativ statusklassificering av vattenförekomster där tillståndsdata saknas
  • Utgöra en utgångspunkt för riskanalysen dvs. bedömningen av vattenförekomsternas möjligheter att uppnå god status till 2015
  • Bidra med underlag för att kunna peka ut ytvattenförekomster som kraftigt modifierade vatten, konstgjorda vatten, vatten med mindre stränga kvalitetskrav samt vatten med tidsfrist

Inom arbetet med den fördjupade kartläggningen av vattenförekomsterna ska betydande påverkan på alla ytvattenförekomster som kan härledas från punktkällor, diffusa källor samt från vattenuttag, vattenreglering och hydromorfologiska förändringar identifieras. Med betydande påverkan menas sådan påverkan som, ensamt eller tillsammans med övrig påverkan, kan göra att en vattenförekomst inte når, eller riskerar att inte nå, god status eller potential till år 2015. Det bör noteras att begreppet betydande påverkan inom vattenförvaltningsarbetet alltså inte är detsamma som begreppet ”betydande miljöpåverkan” i miljöbalken.

I den första förvaltningscykeln har en övergripande påverkansanalys genomförts och det saknas fortfarande en fullständig analys av vilka de betydande påverkanskällorna är. Arbete pågår för att komplettera underlaget och förfina analysen.