Välkommen till Bottenhavets vattendistrikt!

Båten Ulvön. Foto Madelen Juhl

Bottenhavets vattendistrikt ligger mitt i Sverige och utgör cirka 31% av Sveriges landyta och här finns ungefär en tredjedel av landets sjöar och vattendrag. Området sträcker sig från Leduån i Norr till Dalälven i söder.  Distriktet omfattar delar av Västerbottens län, Uppsala län och Västmanlands län, stora delar av Dalarnas län och hela Jämtlands län, Gävleborgs län och Västernorrlands län som även är utsedd till vattenmyndighet. Dessutom omfattas delar av fyra fylken i Norge; Nordland, Nord-Tröndelag, Sör-Tröndelag och Hedmark.  

Distriktet domineras av bergarterna gråvacka, granit och sedimentära bergarter. I väst avgränsas distriktet av fjällen och längs Västernorrlands kust sträcker sig världsarvsområdet Höga kusten. I Gävleborgs län varvas exponerade och stenrika kustpartier med skärgårdsområden och grunda, skyddade vikar. Svårvittrad berggrund och moränjordar är vanligt förekommande, vilket medför att stora delar av distriktet är känsligt för sur nederbörd.  

Över hälften av distriktets ytvattenförekomster är fysisk påverkade, framförallt genom förändrade flöden, förekomst av vandringshinder och ändrad form och struktur, till stor del på grund av dagens vattenkraftsproduktion samt dåtidens flottledsrensningar i samband med skogsavverkningar. Miljögifter är ett annat omfattande problem i distriktet. Gruv- och metallhantering har förekommit i över tusen år i området, vilket har satt och sätter sina spår bland annat i form av föroreningar i våra vatten. En historisk expansiv industrialisering har medfört att våra vattenmiljöer fortfarande påverkas av en del historiska belastningar i form av förorenad mark och sediment. Från dessa kan kemikalier fortfarande läcka ut och förorena vattnet.

De flesta av Bottenhavets drygt 900 000 invånare är bosatta i kustområdet, i Storsjöbygden och i älvdalarna. Hushållen förbrukar merparten av de drygt 100 miljoner kubikmeter vatten som årligen produceras i de kommunala vattenverken.