Utmaningar i distrikten

Varje vattendistrikt har sina utmaningar. Utmaningar som till stor del visar inriktningen på vilka åtgärder som är prioriterade att göra. Södra Östersjöns vattendelegation har dessutom beslutat om att prioritera vissa åtgärder för sitt distrikt.

​Bottenviken

För Bottenvikens vattendistrikt finns det fem utmaningar som vattendelegationen ser som särskilt viktiga i arbetet med att genomföra åtgärder. Dessa är:

 • Minska andelen fysiska förändringar i vattendrag.
 • Läckage av metaller och sura ämnen från sulfidjordar i kustområden. 
 • Storskalig påverkan från areella näringar.
 • Läckage av metaller från avslutad och pågående gruvverksamhet.
 • Dricksvattenförsörjningen behöver säkras.

Bottenhavet

För Bottenhavets vattendistrikt finns det sex utmaningar som vattendelegationen ser som särskilt viktiga i arbetet med att genomföra åtgärder. Dessa är:

 • Påverkan från fysiska förändringar av sjöar och vattendrag behöver minska.
 • Effekterna på vattenmiljön av miljögifter från både pågående och historiska utsläpp behöver minska.
 • Dricksvattenförsörjningen måste säkras.
 • Påverkan från urbana, bebyggda miljöer och från kommande samhällsutbyggnad.
 • Försurningseffekterna i sjöar och vattendrag behöver motverkas.
 • Övergödning är fortfarande ett problem i delar av distriktet, företrädesvis längs med kusten och i de södra delarna.

Norra Östersjön

För Norra Östersjöns vattendistrikt finns det tre utmaningar som vattendelegationen ser som särskilt viktiga i arbetet med att genomföra åtgärder. Dessa är:

 • Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten.
 • Fysisk påverkan på vattenmiljön. 
 • Miljögifter från både pågående verksamheter såsom industrier och hushåll, gamla utsläpp i form av förorenad mark samt diffusa utsläpp.

Södra Östersjön

För Södra Östersjöns vattendistrikt finns det fyra utmaningar som vattendelegationen ser som särskilt viktiga i arbetet med att genomföra åtgärder. Dessa är:

 • Övergödning är fortfarande ett stort problem
 • Dricksvattenförsörjningen måste säkras
 • Effekterna av miljögifter från både pågående och gamla utsläpp behöver minskas
 • Öppna upp för fria vandringsvägar och minska den fysiska påverkan

Utifrån dessa utmaningar har delegationen prioriterat 38 av de 57 åtgärderna utifrån be­dömningen av vilka fysiska åtgärder som ger mest effekt för en bättre vattenkvalitet i distriktet. Hänsyn är också tagen till distriktets största miljöutmaningar, tillsammans med naturgivna och socioekonomiska förutsättningar. 

Lär mer om de prioriterade åtgärderna i Södra Östersjön.

Västerhavet

För Västerhavets vattendistrikt finns det tre utmaningar som vattendelegationen ser som särskilt viktiga i arbetet med att genomföra åtgärder. Dessa är:

 • Fysisk påverkan i våra vattendrag som leder till att fisk och andra vattenlevande organismer inte kan vandra fritt.
 • Miljögifter från gamla och nya industrier samt hushåll.
 • Övergödning i sjöar, vattendrag och kustvatten.