Rapportering av genomförda åtgärder

Som uppföljning på åtgärdsprogrammet ska alla myndigheter, länsstyrelser och kommuner årligen rapportera till vattenmyndigheterna om det arbete som gjorts. De inrapporterade svaren sammanställs till en rapport där resultatet analyseras.

Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammen ska den 28 februari varje år rapportera till vattenmyndigheterna vilka åtgärder som genomförts under föregående kalenderår (åtgärd 1 i åtgärdsprogrammet).

Genom att svara på ett antal frågor beskriver respektive myndighet/kommun hur långt man kommit i sitt åtgärdsarbete.

Efter den 28 februari sammanställer vi alla svar till en rapport där läget med åtgärdsarbetet sammanfattas. Arbetet med att sammanställa alla inkomna svar görs gemensamt av vattenmyndigheterna och på både nationell, läns- och kommunnivå.

Nu har rapporteringen för 2018 avslutats. Läs mer i länk nedan

Rapportering 2018

 

​Tidigare år

Rapportering 2017 

Återrapportering 2016 ställdes in

Rapportering 2015

Rapportering 2014

Rapportering 2013

 Myndigheter och kommuner, åtgärd 1

Alla myndigheter och kommuner som omfattas av detta åtgärdsprogram behöver senast den 28 februari varje år rapportera till Vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts under föregående kalenderår i syfte att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten inom myndighetens eller kommunens verksamhetsområde kan följas. Utvecklingen av rapporteringen görs i samverkan med Vattenmyndigheten.