Konsekvenser av åtgärdsprogrammet

För oss i Sverige är det en självklarhet att få friskt, rinnande vatten direkt ur kranen. Att vi kan bada och fånga fisk i nästan alla vattendrag och att vårt grundvatten är rent. Men att nå dit kräver hårt arbete av många. Och det kommer att kosta pengar...

Att nå god status är för samhällets bästa. Det inkluderar fungerande ekosystem som förser oss med viktiga tjänster. Åtgärderna i åtgärdsprogrammet syftar till att nå god status i våra vatten och med det följer att naturturism, friluftsliv, arbetstillfällen och landsbygdsutveckling också kommer att dra fördelar av åtgärdsprogrammet.

Vi tar ofta vatten för givet (och det är nästan gratis i kranen) när det egentligen är värt så mycket mer. Undersökningar visar att människor är beredda att betala för att hålla vattnet rent och friskt.

Det kommer att kosta pengar...

Att genomföra åtgärdsprogrammet kommer innebära kostnader för samhället och enskilda verksamhetsutövare. Konsekvenserna av åtgärdsprogrammet är de kostnader som idag inte redan bekostas av befintlig reglering eller bidrag. En kartläggning över dagens finansiering visar att det redan i dag läggs ungefär 25 miljarder kronor årligen på vattenvårdande åtgärder.

Observera att siffrorna nedan kan komma att ändras i och med beslut av Förvaltningsplan och åtgärdsprogram 2016-2021.

Åtgärdsprogrammet innebär en ökning av dessa kostnader med cirka 10 procent. I dessa 10 procent ingår även åtgärder som kommer av redan gällande lagstiftning men som på grund av exempelvis brist på resurser inte har genomförts fullt ut. Till detta kommer administrativa kostnader för myndigheter och kommuner. De sammanlagda administrativa kostnaderna av åtgärdsprogrammet uppgår till cirka 5,2 miljarder kronor under perioden 2016-2021. Knappt trefjärdedelar av de totala administrativa kostnaderna förväntas bäras av staten, enskilda (t.ex. hushåll och fastighetsägare) och verksamhetsutövare. Knappt en åttondel bärs av kommunerna och en lika stor del av länsstyrelserna.

Det är viktigt att poängtera att flera av de aktörer som står för kostnader även tar del av de nyttor som åtgärdsprogrammet ger. Till exempel genom förbättrat dricksvattenskydd vilket ger minskade risk- och skadekostnader. Vattnet är även en avgörande produktionsfaktor och insatsvara i industrier och areella näringar som skogs- och lantbruk. Därför är det troligt att de allra flesta samhällsaktörer på ett eller annat sätt kommer dra nytta av en god och hållbar vattenförvaltning.

Vad händer om vi inte gör något?

Vatten är ingen vanlig kommersiell produkt, utan en gemensam tillgång. Det gör att vi har svårt att sätta ett pris på vatten, om det inte passerar vattenmätaren eller tappas upp på flaska och säljs i affären. Men fundera en stund på vad det skulle kosta om den naturliga reningen och näringsupptaget i våtmarkerna slutar fungera och vi tvingas ersätta det med reningsverk? Det skulle bli väldigt många reningsverk. Och hur mycket jobb och inkomster går förlorade när giftalgerna blommar och turisterna flyr?

Att inte genomföra åtgärder kan komma att bli kostsamt för samhället. Om vårt dricksvatten försämras kan det bli väldigt dyrt för kommunerna och få stora samhällsekonomiska konsekvenser. En ökning av främmande skadliga ämnen påverkar vår hälsa och kan komma att kosta samhället stora belopp i form av mer sjukskrivningar och ökat tryck på sjukvården.

Varför görs en konsekvensanalys?

En konsekvensanalys är ett krav enligt 6 kap. 6 § vattenförvaltningsförordningen. Analysen ska dels beskriva konsekvenserna för miljön och dels konsekvenserna i form av kostnader och nyttor som uppstår av att genomföra förslaget.

Konsekvensanalysen riktar sig främst till de som åtgärdsprogrammet riktar sig till, det vill säga myndigheter och kommuner. Syftet med analysen är också att vara ett stöd för den som tar fram förslaget och för den som ska fatta beslut om detsamma men den kan även vara ett stöd vid beslut om vilka åtgärder man ska genomföra.

Hela konsekvensanalysen kommer att finnas i Åtgärdsprogrammet när den blir beslutad.

 Vad är ekosystemtjänst?

​​Ekosystemtjänster är i princip allt som vi människor får av naturen som upprätthåller eller förbättrar vårt välmående och våra livsvillkor, både ekonomiskt och socialt.