Åtgärder per åtgärdsområde

Ett åtgärdsområde är ett geografiskt område avgränsat utifrån vattnets väg. För varje åtgärdsområde finns en sammanställning över de åtgärder riktade till myndigheter och kommuner och de faktiska fysiska åtgärderna och deras effekt i vattenmiljön.

I Sverige finns det 220 åtgärdsområden, och de förslag till fysiska åtgärder som behöver genomföras i dessa finns beskrivna i särskilda underlag, ett per område.

Hur distriktet hanterar underlagen varierar. Södra Östersjön har sina till exempel sina sammanställningar av underlag till åtgärdsprogrammet digitalt medan Bottenhavet har valt att göra sina sammanställningar i rapportform. Hur just ditt distrikt har valt att hantera underlagen hittar du om du klickar in på ditt distrikt under fliken vattendistrikt i Sverige. 

Målsättningen med sammanställningarna är att visa på en tydlig koppling mellan MKN, statusklassificeringarna, påverkan, förbättringsbehov samt de åtgärder som behöver genomföras.

Sammanställningarna uppdateras löpande men genomgår en revidering var sjätte år, inför varje nytt beslut av åtgärdsprogram.

Åtgärdsområden i Norra Östersjöns vattendistrikt

Åtgärdsområden i Södra Östersjöns vattendistrikt

Åtgärdsområden i Bottenhavets vattendistrikt

Åtgärdsområden i Västerhavets vattendistrikt

För information om åtgärdsområden i Bottenvikens vattendistrikt kontakta vattenmyndigheten kansli

​I VISS kan du hitta åtgärder för alla vattenförekomster