Jordbruksverket

Jordbruksverket har sex åtgärder i åtgärdsprogrammet.

​Åtgärd 1

Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamheten inom ramen för det svenska landsbygdsprogrammet 2014-2020*, fokusområde 4B, för att minska växtnäringsförluster till områden där det finns risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. Det innebär att Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna senast vid den tidpunkten ska ha identifierat vilka områden som berörs av åtgärden och att rådgivning bedrivs i syfte att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Jordbruksverket 4.

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Jordbruksverket 6, Länsstyrelserna 1, 5 och 6 och Kommunerna 2.

Åtgärden är en revidering av åtgärd 15 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

Åtgärd 2

Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamheten inom ramen för det svenska landsbygdsprogrammet 2014-2020*, fokusområde 4B för att minska påverkan från användning av växtskyddsmedel i områden där det finns risk att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande. Det innebär att Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna senast vid den tidpunkten ska ha identifierat områden som berörs av åtgärden och att rådgivning bedrivs i syfte att bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Kemikalieinspektionen 1.

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Jordbruksverket 4 och 6, Länsstyrelserna 1, 5 och 6 och Kommunerna 2.

Åtgärden är en revidering av åtgärd 15 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

Åtgärd 3

Jordbruksverket ska utveckla kompetensutvecklings- och rådgivningsverksamhet inom ramen för det svenska landsbygdsprogrammet 2014-2020*, fokusområde 4B, för att minska negativ påverkan från markavvattning och bevattningsuttag. Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormer för vatten följs.

Åtgärden ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Naturvårdsverket 6 och Skogsstyrelsen 1 och 2.

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Länsstyrelserna 1, 3 och 5.

Åtgärden är en revidering av åtgärd 15 i Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram 2009-2015.

Åtgärd 4

Jordbruksverket ska inom ramen för Landsbygdsprogrammet särskilt uppmärksamma åtgärderna

a) strukturkalkning
b) kalkfilterdike
c) anpassad skyddszon
d) skyddszon
e) våtmark
f) fosfordamm och
g) tvåstegsdiken

för att dessa ska bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten följs.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Jordbruksverket 1 och 2.

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärden Länsstyrelserna 5 och 6.

Åtgärden är en revidering av åtgärd 16 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2009-2015.

Åtgärd 5

Jordbruksverket ska vidareutveckla sin vägledning för den egenkontroll som jordbruksföretag ska utföra med utgångspunkt i 26 kap. 19 § miljöbalken och 6 § egenkontrollförordningen (1998:901). Åtgärden ska genomföras så att den bidrar till att miljökvalitetsnormer för vatten följs.

Arbetet ska genomföras tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning och Naturvårdsverket.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärderna Skogsstyrelsen 1 och 2.

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Länsstyrelserna 3.

Åtgärden är ny i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

Åtgärd 6

Jordbruksverket ska vidareutveckla sin tillsynsvägledning för länsstyrelser, kommuner och företag för att minska växtnäringsförluster till och påverkan från användning av växtskyddsmedel på vattenförekomster så att den bidrar till att miljökvalitetsnormer för vatten följs.

Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.

Sammanhang

Åtgärdens genomförande stöds av åtgärden Kemikalieinspektionen 1.

Åtgärdens genomförande stödjer åtgärderna Länsstyrelserna 1, 3 och 5-7 och Kommunerna 2.

Åtgärden är ny i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016-2021.

 Fotnötter till Jordbruksverkets åtgärder

Åtgärd 1, 2 och 3

​*) Kommissionens beslut C(2015) 3485 final. Kommissionens genomförandebeslut av den 26.5.2015 om godkännande av Sveriges landsbygdsprogram för stöd från Europeiska jord-bruksfonden för landsbygdsutveckling (CCI 2014SE06RDNP001), och därefter gällande beslut om programändring.