Vem ska göra vad enligt lagen?

Vem ska göra vad enligt lagen när det gäller åtgärdsprogrammet?
Det finns ett tydligt ansvar för framtagande, fastställande och genomförande av vattenmyndighetens åtgärdsprogram i flera lagtexter.

Vattenmyndigheten har ansvaret för att fastställa ett åtgärdsprogram för vattendistriktet.

Vattenmyndigheten skall upprätta förslag till och fastställa ett åtgärdsprogram för vattendistriktet och i det arbetet beakta de beskrivningar, kartläggningar och analyser som avses i 3 kap. samt artikel 11.3 och 11.4 i direktiv 2000/60/EG. Åtgärdsprogrammet skall ange de åtgärder som behöver vidtas för att miljökvalitetsnormerna som avses i 4 kap. skall kunna uppfyllas.

6 kap 1 § förordningen (2004:660)
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Det är vattendelegationen som fattar beslut och fastställer åtgärdsprogrammet. Vattendelegationen är utsedd av regeringen.

För varje vattenmyndighet ska det finnas en särskild vattendelegation med uppgift att besluta inom vattenmyndighetens ansvarsområde. /…/
Vattendelegationen får dock inte överlåta åt länsstyrelsen att fatta beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner.

24 § förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Åtgärdsprogrammet riktas till myndigheter och kommuner och dessa har ansvar för att vidta de åtgärder som behövs enligt det åtgärdsprogram som har fastställts. Myndigheter och kommuner ansvarar även för att miljökvalitetsnormerna följs.

Myndigheter och kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormer följs.

5 kap. 3 § miljöbalken

Myndigheter och kommuner skall inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt ett åtgärdsprogram som fastställts enligt 5 §.

 

5 kap. 8 § miljöbalken

Enligt vattenförvaltningsförordningen ska samtliga åtgärder i åtgärdsprogrammet ha vidtagits senast tre år efter fastställande av programmet. Eftersom vissa åtgärder är beroende av att andra åtgärder är genomförda, så har vattenmyndigheterna tidssatt respektive åtgärd så att samtliga åtgärder ska ha vidtagits senast 22 december 2018. Observera att det är administrativa åtgärder som avses ovan.

De åtgärder som anges i ett åtgärdsprogram som har omprövats enligt 5 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken ska ha vidtagits senast tre år efter det att programmet omprövades och fastställdes.

6 kap. 2 § förordningen (2004:660)
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön