Öppen data - information tillgänglig för vidareutnyttjande

För att underlätta vattenförvaltningsarbetet och ge information till allmänheten finns öppna data, dels i databasen VISS och dels i öppna WMS-filer. Du får använda informationen för vidareutnyttjande och vad du får göra beror på vilken information du nyttjar.

Vatteninformationssystem Sverige (VISS)

VISS ger en överblick över alla större sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten med avseende på status (hur de mår) och genom att visa deras geografiska läge. Data i VISS är fri att använda, återanvända, distribuera och aggregera då vi avsagt oss alla upphovsrättsliga rättigheter enligt CC0.

I VISS finns information om:

  • Statusklassning, en bedömning av hur vatten mår
  • Miljökvalitetsnormer, bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet.
  • Miljöövervakning, för att ta reda på hur vattnet mår tas olika prover vid utpekade platser
  • Rapporteringen till EU, VISS är ett verktyg för att rapportera Vattenmyndigheternas arbete till EU.

VISS består av tre delar: databas, karta och hjälpsystem. I databasen lagras all information om vattenförekomsterna. Kartan ger en geografisk överblick av den information som finns i databasen. Hjälpsystemet kallas VISS-hjälp. Där finns förklaringar till de olika modulerna och deras innehåll samt förklaringar till parametrar, begrepp och termer som används i VISS

Det finns en möjlighet att registrera sig i VISS och då kunna anpassa visningsmiljöerna utifrån egna intressen.

VISS ägs och förvaltas av Havs- och vattenmyndigheten. Vattenmyndigheterna har hand om utvecklingen och samverkan med de olika datavärdarna. Länsstyrelserna ser till så att databasen uppdateras med nya värden.

Vattenmyndigheternas WMS:er

Vattenmyndigheterna har ett antal WMS:er som visar utvald information från VISS, bland annat olika klassningar och parametrar. En WMS fungerar som ett tittskåp som du kan ansluta till ditt eget GIS-program via en url. Det går alltså att kombinera våra WMS:er med era egna data för att kunna titta på vilka klassningar vattenförekomsterna har i det område du är intresserad av vid till exempel framtagandet av planer eller om en ny verksamhet ska etableras. Det går alltså inte att utföra några analyser med hjälp av WMS utan de är endast till för informationsspridning.

Vattenförekomster som shapefiler
Vattenförekomster med klassningar tillhandahålls i shapeformat i referenssystemet SWEREF 99 TM. Det finns fyra stycken zipfiler, en per vattenkategori:

  • VISS kustvatten senaste klassningarna
  • VISS sjöar senaste klassningarna
  • VISS vattendrag senaste klassningarna
  • VISS grundvatten senaste klassningarna

Varje zipfil innehåller en lyrfil med symbologi, en beskrivande textfil samt ett Excelblad med förklaringar till attribut. 

 

Namn

Beskrivning

Villkor

Format

GISdata från Länsstyrelserna En tjänst där du kan förhandsgranska dataset, studera tillhörandemetadata och ladda ned dessa till din hårddisk. Licens fri med hänvisning shp/tab
WMS-tjänster från Länsstyrelserna En WMS (WebMapService) är en ISO-standard (ISO 19128) och som följer specifikationer i OGC Open Geospatial Consortium Licens fri med hänvisning WMS